तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

बागमती नगरपालिका आ.व.२०७५ /७६ को योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण।

आर्थिक वर्ष:

दस्तावेज: 
show in Slider: