तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

प्रतिवेदन

केहि पनि भेटिएन ।