तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

बागमती नगरपालिका आ.व.२०७४/७५ को स्वीकृत योजना तथा कर्यक्रमहरु