तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

संगठनात्मक स्वरुप