तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

श्रोत नक्सा