तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

भरत कुमार थापा

फोन: 
९८५४०३५२८८