FAQs Complain Problems

बिबरन पठाएको

मन्त्रालय / कार्यालय /विभाग / संस्था /शाखा :

दस्ताबेज : 

आर्थिक वर्ष :

दर्ता/चलानी महिना :

दर्ता/चलानी गते :

दर्ता/चलानी बर्ष :

दर्ता चलानी प्रकार :

दर्ता/चलानी गरेको शाखा :

दर्ता/चलानी नं.: 
1
सबैलाई देखाउने हो ?: