FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना -BM/WORKS/NCB/01/2079/080:Construction of Bagmati Aryaghat

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना -BM/WORKS/NCB/01/2079/080:Construction of Bagmati Aryaghat को प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा कुनै पनि बोलपत्रदाताको प्रस्ताब उतीर्ण हुन नसकेको ।

Pages