FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७

७७/७८ 05/25/2021 - 14:43 PDF icon MOFAGA_Notice_20210525024014.pdf

उधोग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मंत्रालय ,प्रदेश नं २ ,जनकपुरधामको कार्यक्रम संचालना कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७

७७/७८ 05/25/2021 - 14:38 PDF icon KARYABIDHI 2077 MOITFE (JANAKPURDHAM) FINAL PDF_0.pdf

बागमती नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७

७७/७८ 05/23/2021 - 13:20 PDF icon विनियोजन एन २०७७.PDF

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७७

७७/७८ 05/23/2021 - 13:19 PDF icon आर्थिक एन २०७७.PDF

बागमती नगरपालिकाको वन ऐन, २०७७

७७/७८ 05/23/2021 - 13:18 PDF icon ban yen २०७७.PDF

covid-19 महामारी नियन्त्रण ,व्यवस्थापन र सह्जिकरण सम्पर्क सम्बन्धमा !

05/16/2021 - 16:01

अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा बन्द रहने सम्बन्धमा (२०७७/०२/०२ देखि २०७७/०२/१० गते सम्म )

05/16/2021 - 15:59

बागमती नगरपालिकाको वातावरण संरक्ष्ण ऐन,२०७६

७६/७७ 05/13/2021 - 17:31

बागमती नगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन र विक्री वितरण सम्बन्धी ऐन,२०७६

७६/७७ 05/13/2021 - 17:30 PDF icon बागमती नदीजन्य पदार्थ एन २०७६.PDF

विनियोजन एन २०७६

७६/७७ 05/13/2021 - 17:28 PDF icon बिनियोजन एन २०७६.PDF

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६

७६/७७ 05/13/2021 - 17:27 PDF icon आर्थिक एन २०७६.PDF

नगर सभा र नगरकार्यपालिका बाट स्वीकृत ऐननियम कार्यविधिहरुको सुची ,बागमती नगरपालिका

७५/७६ 05/13/2021 - 17:25 PDF icon नगर सभा र नगरकार्यपालिका बाट स्वीकृत ऐननियम कार्यविधिहरुको सुची ,बागमती नगरपालिका.pdf

बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित) गर्ने ऐन , २०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 17:23 PDF icon बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित) गर्ने ऐन , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन ,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि ,२०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 17:13 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका ,प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:58 PDF icon प्रारम्भिक बातावर्णीय परिचयन प्रतिवेदन.PDF

बागमती नगरपालिका .शिक्षा सम्बन्धी तत्काल कार्य सम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि ,२०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:55 PDF icon शिक्षा सम्बन्धि तत्काल कार्यसम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका ,घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५(प्रथम संसोधन )

७५/७६ 05/13/2021 - 16:44 PDF icon घ वर्ग प्रथम संसोधन.PDF

बागमती नगरपालिका ,घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:39 PDF icon घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि ,२०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:38 PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि ,२०७५.pdf

बागमती नगरपालिका रकेट चुलो अनुदान कार्कायक्र्यरम संचालन कार्यविधि , २०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:35 PDF icon रकेट चुलो अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ,संकलन र विक्रीवितरण सम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना २०७५ /७६

७५/७६ 05/13/2021 - 16:32 PDF icon बागमती नगरपालिका नदीजन्य पदार्थ २०७५ -७६.PDF

बागमती नगरपालिका शिक्षा ऐन ,२०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:31 PDF icon बागमती नगर शिक्षा ऐन २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ (प्रथम संसोधन )

७५/७६ 05/13/2021 - 16:30 PDF icon सहकारी एन २०७५ (प्रथम संसोधन ).PDF

बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:28 PDF icon बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन , २०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:28 PDF icon बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति ( कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:27 PDF icon बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf

विनियोजन एन २०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:25 PDF icon विनियोजन एन २०७५.PDF

बागमती नगरपालिकाको तथा वडा समितिको बैठक संचालन नियमवाली २०७४

७५/७६ 05/13/2021 - 16:24 PDF icon बागमती नगरपालिकाको तथा वडा समितिको बैठक संचालन नियमवाली २०७४.PDF

बागमती नगरपालिका नगरकार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमवाली ,२०७४

७४/७५ 05/13/2021 - 16:22 PDF icon बागमती नगरपालिका नगरकार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमवाली ,२०७४.pdf

covid-19 लक्षण देखा परेमा निम्न बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्नु होला !

05/13/2021 - 14:02

Pages